પ્રવાહી બેડ સૂકવવાના શ્રેણીના સાધનો
વિવિધ પ્રકારના સૂકવણી, દાણાદાર, ક્રશિંગ, મિશ્રણ, ધ્યાન કેન્દ્રિત અને કાઢવાના સાધનોની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 1,000 સેટ (સેટ્સ) કરતાં વધુ સુધી પહોંચે છે.રોટરી વેક્યૂમ ડ્રાયર્સ (ગ્લાસ-લાઇન અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલના પ્રકારો) અનન્ય ફાયદા ધરાવે છે.

પ્રવાહી બેડ સૂકવવાના શ્રેણીના સાધનો